Regulamin Użytkowania Serwisu Esko online


Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Należy przeczytać uważnie niniejszy Regulamin („Regulamin Użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek witryny, witryny mobilnej, aplikacji mobilnej lub innej usługi cyfrowej bądź produktu kontrolowanego przez Esko, Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent, Belgium albo którąkolwiek z jej podmiotów zależnych działających pod marką Esko („Esko”), które zawierają linki do niniejszego Regulaminu (łącznie „Serwis Esko”). Uzyskując dostęp i wykorzystując dowolną stronę Serwisu Esko w jakikolwiek sposób, w tym między innymi, przeglądając Serwis Esko, korzystając z dowolnych informacji, wykorzystując dowolne treści, korzystając z dowolnych usług, pobierając dowolne materiały i/lub składając zamówienie na produkty lub usługi, użytkownik zgadza się związania niniejszym Regulaminem Użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki podane w Regulaminie Użytkowania, nie może w żaden sposób korzystać z Serwisu Esko. Firma Esko zastrzega sobie prawo, wedle wyłącznego uznania Esko, do zmiany, modyfikacji, aktualizacji, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu Użytkowania w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Co pewien czas należy sprawdzać Regulamin Użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Serwisu Esko po opublikowaniu zmian w Regulaminie Użytkowania będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.

Aktualizacja Regulaminu Użytkowania

Firma Esko podaje niniejsze informacje na tym serwerze jako usługę publiczną dla swoich klientów i zastrzega sobie prawo do zmiany treści informacji bez powiadamiania. Firma Esko nie odpowiada za jakąkolwiek zgodność, kompletność i/lub wiarygodność treści informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Oświadczenie o braku odpowiedzialności

ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, SERWIS ESKO I WSZYSTKIE USŁUGI, PRODUKTY ORAZ INNA ZAWARTOŚĆ W SERWISIE ESKO SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”. FIRMA ESKO NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻE SERWIS ESKO BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY ANI BEZBŁĘDNY, BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, ANI ŻE TREŚĆ W SERWISIE ESKO SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB NIEZAWODNE, I WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ODNIESIENIU DO SERWISU ESKO LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ INNYCH TREŚCI W SERWISIE ESKO , W TYM MIĘDZY INNYMI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK LINKÓW DO WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO FIRMA ESKO ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW KIEROWNICTWA WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, NASTĘPCZE LUB SANKCYJNE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z SERWISU ESKO, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W JAKIMKOLWIEK PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ESKO, CZŁONKÓW JEJ KIEROWNICTWA WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW ANI DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB TEORII PRAWNEJ, NIE PRZEKRACZA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE ESKO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU ESKO, JEŚLI W OGÓLE, W OKRESIE JEDNEGO ROKU PRZED DATĄ WYDARZENIA BĘDĄCEGO PRZYCZYNĄ ROSZCZENIA.

Prawa własności intelektualnej

Linki do zasobów zewnętrznych

Serwis Esko zawiera linki do witryn stron trzecich, które nie są pod kontrolą firmy Esko. FIRMA ESKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE W KTÓREJKOLWIEK Z TYCH WITRYN ANI ZA JAKIKOLWIEK LINK ZAMIESZCZONY W TYCH WITRYNACH, ANI ZA ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH POŁĄCZONYCH WITRYN. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Esko udostępnia te linki tylko dla wygody i Esko nie popiera ani nie przyjmuje odpowiedzialności za treści na takich witrynach stron trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonywanie zakupów online w firmie Esko, Serwis Esko będzie łączyć użytkownika z witrynami stron trzecich, które będą informacje o płatnościach użytkownika i inne związane z zakupem.

Pliki cookies i inne techniki śledzenia

Serwis Esko wykorzystuje pliki cookie i inne techniki śledzenia, by zwiększyć wygodę korzystania z serwisu. Ze szczegółami można się zapoznać w Zasadach Ochrony Prywatności, obowiązujących w firmie Esko.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Firma Esko szanuje prywatność użytkownika, ceni nasze relacje i zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Rozumiemy znaczenie prywatności danych dla naszych klientów i odwiedzających Serwis Esko. Używanie przez nas Danych Osobowych podlega naszym Zasadom Ochrony Prywatności i uzyskując dostęp oraz korzystając z Serwisu Esko użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Zasad Ochrony Prywatności .

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę, że podczas przesyłania Danych Osobowych do Serwisu Esko, chociaż firma Esko stosuje zabezpieczenia w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub przechwycenia, nie ma absolutnej gwarancji bezpieczeństwa. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZECHWYCENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO NASZYCH DZIAŁAŃ, FIRMA ESKO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZECHWYCENIA ANI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, ANI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA ESKO WCZEŚNIEJ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. FIRMA ESKO NIE GWARANTUJE WYRAŹNIE ANI W SPOSÓB DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA BĘDĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ICH PRZECHWYCENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU I NIE UDZIELA ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI WŁASNYCH HASEŁ.

Prawo właściwe i sąd

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Belgia. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem Użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się lub mających jurysdykcję nad Gent, w stanie Belgia.