Kongsberg C 기술 사양


작업 영역 최대 소재 크기 전체 치수 최대 속도 최대 가속도
  (폭 x 길이) (컨베이어 이송 사용 안 함) (컨베이어 이송 사용) (워크스테이션 포함)
 
C60 3210x1600 mm 3330x2125 mm 3210x2125 mm 5100x2320 mm 100 m/min 14 m/s2
126.37x63 in 131x83.5 in 126.5x83.5 in 201x91.5 in 66 in/sec 1.4 G
C64 3210x3200 mm 3330x3730 mm 3210x3730 mm 5100x3920 mm 100 m/min 14 m/s2
126.37x126 in 131x147 in 126.5x147 in 201x154.5 in 66 in/sec 1.4 G
연락처
Esko

우리에게 문의하십시오