ArtPro+

PDF-Druckvorstufen-Bearbeitung wird in ArtPro+ schnell und einfach

Studio

ArtPro+ Essentials

Ab 36167 USD
pro Monat pro Benutzer

ArtPro+ Layout

Ab 31500 USD
pro Monat pro Benutzer
Beliebtestes Produkt

ArtPro+ Advanced

Ab 48417 USD
pro Monat pro Benutzer

ArtPro+
Plate Cut

Erfahren Sie mehr

ArtPro+
VDP Expansion

Erfahren Sie mehr


  Essentials Layout Advanced Digital
Bearbeiten nativer PDFs V V V V
Preflight basierend auf Enfocus V V V V
Weißer Unterdruck V V V V
Automatische Schriftaktivierung basierend auf Extensis V V V V
Dynamic Marks V V V V
Zerstörungsfreie Verformung V V V V
VDP-Vorlagen V V V V
Berichtsvorlage V V V V
Digitaldruck simulieren V V V V
Saturiertes Schwarz V X V V
Interaktives Trapping V X V X
Texterkennung V X V V
PDF-Aktionslisten V X V X
Tabellarisches Step & Repeat X V V X
CAD–basiertes Bogenlayout X V V X
Automatisches Trapping X X V XWelche Edition wird für die Ausführung optionaler Module benötigt?

Plattenzuschnitt V V V V
VDP-Erweiterung V V V V
Equinox V V V V
Visualisieren von Verpackungen in 3D V V V V
Vorverzerrung für Schrumpfschlauchverpackungen V V V V
Kontakt